Smluvní podmínky

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí podléhají ustanovením z.č. 101/2000 Sb., Zákona o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel.Provozovatel těchto stránek (který je zároveň provozovatelem elektronického obchodu) je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů ve smyslu výše uvedeného zákona. Tyto stránky obsahují platné identifikační údaje provozovatele elektronického obchodu a aktualizovaný seznam kontaktů pro styk se zákazníky.Veškeré nakládání s osobními údaji zákazníků se řídí z.č. 101/2000 Sb., Zákonem o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel a ostatními právními předpisy platnými na území ČR.

Zákazník svým svobodným rozhodnutím (stisk tlačítka „Potvrdit“) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele těchto stránek
Poštovné a balné
Poštovné
Abychom Vám vyšli co nejvíce vstříc a nezvyšovali Vaše výdaje o zbytečné částky za poštovné a balné, používáme v našem elektronickém obchodě tzv. dynamické určování poštovného. Vámi objednané zboží je dle své hmotnosti zařazeno do kategorie a po zvolení způsobu dopravy (obvykle přepravní službou) je výsledná cena přičtena k nákupu. Máte tak přehled, kolik skutečně zaplatíte při doručení. Cena za poštovné vychází z oficiálního ceníku České pošty a.s.


Pokud Vaše objednávané zboží přesáhne částku 20 000,- bez DPH v jediné objednávce
(Pokud není u výrobku uvedena cena za dopravu),
je doručení zásilky zdarma v rámci celé ČR.

Balné
Další položkou, která se obvykle vyskytuje u zasilatelských firem bývá cena za obalový materiál, popř. nazvaná jako manipulační poplatek. Ač víme, že náklady na obalový materiál jsou nemalé, snažíme se využít recyklovaně již použité kartony, fólie a PVC probaly. Zboží je vždy zabaleno tak, aby se předešlo jeho poškození při přepravě, ale na druhou stranu, abyste nemuseli platit za nový obal.


Tento postup vede k tomu, že za balné žádnou částku nehradíte a společně šetříme naše životní prostředí.

Vlastní odběr
Další možností je vlastní odběr v prostoru jedné z našich provozoven. Pokud se rozhodnete pro odběr v Praze a nebo v Mrači u Benešova, pak prosím uveďte v poznámkách objednávky kde si zboží chcete vyzvednout a jakmile bude připraveno k odběru, budete o tom informováni.


Adresy pro osobní odběry:

Gastro Že-Ho servis
Záběhlická 31
Praha 10
Záběhlice
106 00
Pracovní doba
Po-Pa 8-16.00 hod

Výroba
Gastro Že-Ho servis
Podmračí
Mrač u Benešova
Pracovní doba
Po-Pa 8-16 hod.
po tel. domluvě, 777329841, 777334890

v jinou nežli uvedenou dobu po domluvěS přáním příjemného nakupování

Firma: Pavel Horský a Martin Želízko
Gastro Že-Ho servis
Obchodní podmínky
1. Všeobecná ustanovení
2. Předmět smlouvy
3. Místo plnění
4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
5. Cena a placení
6. Dodací lhůta
7. Dopravní podmínky, poštovné
8. Záruka, servis
9. Závěrečná ustanovení

1. Všeobecná ustanovení

*
Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího ( firmy Pavel Horský - GastroŽe-Ho servis ) a jeho zákazníků ( kupujících ) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy ( o dodávce zboží ), resp. je její nedílnou součástí.
*
Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace zákazníka ( objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty ) na formuláři, který je k dispozici při první registraci zákazníka v internetovém obchodě.
*
Výrazné slevy výrobků je možné využít prostřednictvím e-shopu. Pokud bude zboží objednáno jiným způsobem,výše slevy může bude být upravena dle typu výrobku.Pokud se jedná o výrobky náročnější na opravu a montáž, bude k prodeji takového výrobku vyslán technik firmy Gastro Že-Ho servis

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce ( dále jen zboží ). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na WWW stránkách Gastro Že-Ho servisu, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Gastro Že-Ho servis. ( dále jen prodávající ) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

*
bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží
*
vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR
*
vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, je-li to pro daný druh zboží obvyklé

3. Místo plnění

Místem plnění je sklad prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen ve výdejním skladu předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platný občanský průkaz pověřené osoby.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy

*
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky.
*
Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-likupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.
*
Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

5. Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na WWW stránkách Gastro Že-Ho servisu . jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,5 % za každý den prodlení. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží je připočítána cena dopravy.

Zákon o DPH Hlava III § 9 odst.1 písmeno a)
Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné při prodeji zboží podle kupní smlouvy dnem dodání, v ostatních případech dnem převzetí nebo zaplacením zboží, a to tím dnem, který nastane dříve, pokud tento zákon nestanoví jinak.

“Den dodání zboží” dle obchodního zákoníku: Hlava II, oddíl 2, § 412 odst. 1
Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskutečňuje se dodání zboží jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci do 5 pracovních dnů. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím.

Většina zboží je převážně stále na skladě. Někteří výrobci ale neoznámí včas výpadek výroby či zpoždění dodávek. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nabídne jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 30 kalendářních dní odeslat zboží odběrateli (předat k přepravě prvnímu přepravci), je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

7. Dopravní podmínky

Dobírkou
Dodací lhůta je do 3 pracovních dnů od předání zásilky přepravci. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad neprodleně oznámit přepravci. Faktura a daňový doklad jsou pak přiloženy v označeném balíku.

8. Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou 12- 24 měsíců dle záruky výrobce. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 10 dnů ode dne jejího obdržení.

9. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží ( včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případe prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..